BTW-vrijstelling onderwijs c.a.

Het geven van wettelijk geregeld onderwijs, inclusief de examinering is BTW-vrijgesteld. Evenmin wordt BTW geheven met betrekking tot:

 • Contractonderwijs door reguliere onderwijsinstellingen, waarvoor kostendekkende tarieven in rekening wordt gebracht, beroepsopleidingen, waaronder bijscholing en cursussen gericht op een (toekomstige) werkkring en congressen, seminars en symposia waarbij het overdragen van kennis en / of vaardigheden met betrekking tot het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring voorop staat -ook gegeven door particuliere instellingen die (gedeelten van) het reguliere onderwijs geven, ook al vallen ze niet onder de wettelijke onderwijsinspectie-.
 • Tussenschoolse opvang als bedoeld in de Wet kinderopvang door een ondernemer die voldoet aan de in en krachtens hoofdstuk 3 van die Wet gestelde regels.
 • Vakinhoudelijke en (naar keuze) niet-vakinhoudelijke (bij)lessen, huiswerk- en / of studiebegeleiding in het kader van het wettelijk geregeld onderwijs, ook verzorgd door ondernemers.
 • De verhuur of verkoop door scholen van schoolboeken die noodzakelijk zijn voor het volgen van het onderwijs, waarbij die verhuur of verkoop moet plaatsvinden in het kader van het door die scholen verstrekte BTW-vrijgestelde onderwijs.
 • Interactief onderwijs (E-learning), wanneer internet alleen wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen leraar en student.
 • Het door een derde docent voor een onderwijsinstelling verzorgd (deel van) het onderwijs, wanneer de ene partij zich aan de andere partij verbindt tot het geven van onderwijs en daarvoor ook de verantwoordelijkheid neemt.
 • Remedial teaching die zoveel mogelijk aansluit bij de leerstof en in hoofdzaak is bedoeld om door bevoegde (ontwikkelings)psychologen en orthopedagogen vastgestelde leerachterstanden en -problemen te behandelen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van dyslexie, ADHD en motorische stoornissen en daarmee samenhangende emotionele en gedragsproblemen, waarbij de remedial teacher nauw samenwerkt met de docenten van de betrokken leerling.
 • Detachering van een personeelslid voor georganiseerd overleg of vakbondswerk, wanneer in de overeenkomst tussen school en vakorganisatie over de vergoeding voor de vervanging wordt verwezen naar de regeling GO- en vakbondsfaciliteiten en naar betreffende bepalingen in de CAO en de school de vergoeding voor de kosten van vervanging die de school van de vakorganisatie ontvangt gebruikt voor de fysieke vervanging van het personeelslid aan wie buitengewoon verlof voor GO- en vakbondswerkzaamheden is verleend.
 • Detachering in het kader van arbeidsmobiliteit (onder voorwaarden).
 • Detachering van wetenschappelijk personeel, indien alle risico’s en verantwoordelijkheden bij de inlenende partij liggen.
 • Als twee of meer schoolbesturen een werknemer bij alle scholen werkzaamheden laten verrichten, indien deze werknemer bij één school is aangesteld en de scholen de kosten van deze werknemer onderling verdelen volgens een tevoren vaststaande verdeelsleutel.
Bron: Ministerie OCW
Datum: 8 januari 2007