Geen onderzoek Rijksrecherche naar sluiting ESF-loket

De Rijksrecherche stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar mogelijke onregelmatigheden rond de sluiting van het loket voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Rijksrecherche eerder dit jaar om zo’n onderzoek gevraagd. Net voor de sluitingsdatum, 28 oktober vorig jaar, nam het aantal aanvragen voor ESF-subsidie fors toe. Van Hoof heeft de Tweede Kamer vandaag ingelicht over de reactie van de Rijksrecherche.

Van Hoof liet eerder al weten het aannemelijk te vinden dat een samenloop van factoren heeft geleid tot de sterke stijging van het aantal subsidie-aanvragen. Allereerst is dit de communicatie vanuit het ministerie over het opraken van ESF-geld. Die heeft ertoe geleid dat aanvragers concludeerden dat het verstandig was snel een aanvraag in te dienen. Verder is de kring van aanvragers van ESF-subsidie klein en wordt informatie onderling snel uitgewisseld. Omdat Van Hoof niet wilde uitsluiten dat er nog een andere verklaring was voor de toename van het aantal subsidieaanvragen, vroeg hij de Rijksrecherche de mogelijkheden van een onderzoek te verkennen.

Uit de brief van Van Hoof aan de Tweede Kamer blijkt dat de Rijksrecherche de conclusie onderschrijft ‘dat niet uit te sluiten is dat de hausse aan aanvragen is veroorzaakt door onrust binnen het ESF-netwerk’. Aannemelijk is volgens de Rijksrecherche dat deze onrust voortkwam uit ‘kort op elkaar gelegen communicatiemomenten, een veranderde opstelling door het Agentschap en interpretaties rondom de communicatie vanuit het ministerie van SZW’. Deze conclusie, gecombineerd met het feit dat geen redelijk vermoeden bestaat dat de geheimhoudingsplicht door één of meerdere ambtenaren is geschonden, levert volgens de Rijksrecherche onvoldoende grond op om een onderzoek in te stellen.

Bron: Ministerie SZW
Datum: 27 april 2006