Overheid erkent met ruim miljoen euro subsidie noodzaak leven lang leren

Vanuit het OP-Zuid programma, de provincie Limburg en andere partijen is er 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het kennis- en servicecentrum Leven Lang Leren Limburg. Hogeschool Zuyd gaat dit centrum oprichten, samen met de Open Universiteit, Arcus College en Leeuwenborgh Opleidingen. Door zo’n aanzienlijke subsidie beschikbaar te stellen, onderschrijven de overheden de noodzaak dat werkgevers bewust worden hoe belangrijk het is dat medewerkers zich hun hele leven lang blijven doorontwikkelen.

Gedeputeerde Onderwijs en Arbeidsmarkt Odile Wolfs Provincie Limburg: Over een leven lang leren wordt al lange tijd gesproken. Met de door ons opgestelde Regionale agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt 2008-2012 Limburg Talentrijke Regio hebben we daarin het voortouw genomen en de middelen bij elkaar gebracht. We streven ernaar dat in 2012 niet alleen werkgevers, maar ook de werknemers en werkzoekenden beseffen dat education permanente niet alleen noodzakelijk is, maar ook de normaalste zaak van de wereld.

Een leven lang leren is overal belangrijk, maar in Limburg telt het belang des te meer omdat deze regio als een van de eerste in Nederland te maken heeft met ontgroening en vergrijzing. Alleen door meer mensen te laten doorgroeien van mbo- naar hbo-niveau, kan de arbeidsmarkt goed blijven functioneren. Zo kan het economisch rendement van de kenniseconomie vergroot worden. Bedrijven spelen daar een belangrijke rol in, want die moeten nu al nadenken over welke competenties zij in de toekomst verwachten van medewerkers en de scholingsvraag voor de medewerkers in kaart brengen. “We gaan ze daarbij helpen”, kondigt projectleider Linda Hendriks aan. “Door de kennis en ervaring te bundelen in het kennis- en servicecentrum Leven Lang Leren Limburg, kunnen sectoren van elkaar leren. De zorgsector bijvoorbeeld is hier al actief mee. Die ervaringen willen we vertalen naar bijvoorbeeld de procesindustrie, die met hetzelfde probleem van een dreigend tekort aan goed geschoolde medewerkers kampt.”

Aanspreekpunt voor werkgevers
De initiatiefnemers voor het kennis- en servicecentrum zijn Hogeschool Zuyd, de Open Universiteit, Arcus College en Leeuwenborgh Opleidingen, in nauwe samenwerking met de regionale leerwerkloketten. Of het tot een fysiek centrum komt, is nog onzeker. De samenwerking kan ook vorm krijgen in een virtueel centrum. Dat moet bovenal een aanspreekpunt worden voor het bedrijfsleven. “Want werkgevers hebben behoefte aan een enkel aanspreekpunt als het gaat om erkenning van competenties, het gebruik van (e)portfolio, tot en met flexibel scholingsaanbod van MBO- tot HBO/WO-niveau”, aldus Linda Hendriks. De combinatie en integratie tussen MBO en HBO die hierin verwezenlijkt wordt, is uniek. De initiatiefnemers willen de komende jaren minstens vijftien samenwerkingsverbanden tot stand brengen tussen het servicecentrum en het bedrijfsleven. Ook zullen er minstens vijftien pilots worden opgezet, waar het leven lang leren concept daadwerkelijk ingevuld en verder ontwikkeld wordt.

Ook professionals
De vier onderwijsinstellingen gaan de verschillende activiteiten op het terrein van een leven lang leren in de provincie Limburg beter op elkaar afstemmen, bijvoorbeeld door procedures voor de erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) te stroomlijnen en het onderwijs te flexibiliseren. Daarnaast gaat het natuurlijk over de vraag hoe deze activiteiten kunnen bijdragen aan de behoefte aan beter geschoold personeel en mobiliteitsvraagstukken.

Landelijke voorloper
Deze provincie loopt met dit project voorop. Want nergens anders hebben overheid, bedrijfsleven en onderwijs elkaar op deze manier gevonden en geven ze gezamenlijk vorm en inhoud aan zo’n kennis- en servicecentrum. De subsidie loopt in eerste instantie tot eind 2011. Naast het OP-Zuid programma en de provincie Limburg zijn Parkstad Limburg en Technocentrum Zuid Limburg co-financiers.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid, Provincie Limburg, Parkstad Limburg en Technocentrum Zuid-Limburg.

Bron: Nieuwsbank
Datum: 9 november 2009